2014

Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского издает тематический сборник научных работ "Торговля и рынок". Регистрационное свидетельство № 403 от 14.03.2016 г. Сборник входит в Перечень научных профессиональных изданий, утвержденный ВАК ДНР, в которых могут публиковаться основные научные результаты диссертационных работ (приказ №1134 от 01.11.2016 г.). Сборник выходит 4 раза на год.

Выпуск 37

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Название статьи Страница
Олена Азарян, Олексiй Біленький
Розвиток машинобудівного комплексу України: стратегування розвитку та рейтингове оцінювання підприємств
5
Роман Дупай
Аналіз впливу іноземних інвестицій на розвиток національної економіки України
13
Олена Каховська
Структура грошових доходів домогосподарств як критерій економічного й соціального добробуту суспільства
25
Валерія Литвин, Наталія Корольова
Заощадження домашніх господарств як фактор фінансової безпеки держави
36
Лiдiя Макоткіна
Управління робочим капіталом українських підприємств: галузевий аспект
47
Ольга Олійник
Європейський досвід "озеленення" сільського господарства та перспективи його впровадження в Україні
56
Лариса Проданова, Карина Шерстюкова
Теорія ренти та її еволюція. рентоутворюючі ресурси та види ренти
67
Оксана Руденок
Соціальна відповідальність: реалії та перспективи розвитку
77

ПІДПРИЄМНИЦТВО, МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ

Название статьи Страница
Людмила Балабанова, Олена Сардак
Особливості стратегій управління маркетинговою організаційною поведінкою персоналу підприємств
85
Анжеліка Балабаниць, Ірина Рвачова
Маркетингова технологія вимірювання лояльності споживачів
96
Роман Бугрименко
Маркетинговая парадигма инфраструктурного развития предприятий розничной торговли
105
Вікторія Гладка
Концепція соціально-відповідального маркетингу: інформаційно-методичне забезпечення
114
Катерина Ковалевська
Стратегічні орієнтири холдингових компаній машинобудівної галузі України
123
Юлія Кравченко
Науково-теоретичні підходи до визначення поняття "трудовий потенціал підприємства"
134
Алексей Малько
Маркетинговая коммуникационная политика судоремонтно-судострительного предприятия
144
Ганна Руденок
Особливості соціального розвитку трудового колективу торговельного підприємства
155
Людмила Ширяева, Ольга Афанасьева
Оптимизация взаимодействия субъектов государственно-частного партнерства в портовой деятельности
168
Людмила Юзик
Концептуальні підходи до стратегічного управління соціально орієнтованим маркетингом
176

ЕКОНОМІКА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

Название статьи Страница
Олена Азарян, Тетяна Загорна, Iрина Долозiна
Структурні характеристики конкурентного розвитку споживчого ринку України
185
Роман Близький, Армен Галаян
Теоретичні засади конкурентних процесів ринку продуктів швидкого харчування
195
Наталія Власова, Ольга Ковінько
Стратегія диверсифікації як засіб концентрації на підприємствах роздрібної торгівлі
202
Марина Защук
Особливості інноваційного розвитку торговельних підприємств
211
Едуард Кудінов
Трансакційні витрати в системі управління торговельного підприємства
221
Галіна Лисак
Класифікація підприємств оптової торгівлі
231

ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Название статьи Страница
Катерина Бєляєва
Концептуальні основи механізму фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємства
241
Олексій Гаркуша
Науковий підхід до обґрунтування стратегії розвитку виноробних підприємств
249
Лариса Лутай
Концепція соціального управління персоналом на основі системного підходу
260
Олена Нікітіна
Сутність контролінгу та його цільова функція в сучасних умовах господарювання
271
Надія Хорунжак
Внутрішній аудит ризиків у бюджетних установах: проблеми теорії та практики
277

ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Название статьи Страница
Михайло Омелянович
Розвиток соціальних бюджетних відносин
286
Валентина Орлова, Маріанна Куцеволова
Стратегія адміністрування спрощеної системи оподаткування
294
Валентина Орлова, Анна Нестеренко
Лідерство – фактор прийняття управлінських рішень у банківській сфері
303
Олександр Папаіка, Оксана Мелентьєва
Особливості кредитування промислових підприємств України
311
Олександр Манжура
Актуальні проблеми інвестиційного забезпечення аграрної кооперації
321

Выпуск 38

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Название статьи Страница
Олена Азарян, Ілля Княжевський
Застосування сучасних методологічних підходів до управління віртуальним підприємством з впровадженням автоматизованих робочих місць
5
Наталя Ващенко
Розвиток підприємства на основі провідної ролі персоналу
14
Вікторія Дуднік
Щодо сутності поняття «трудовий потенціал»
22
Ірина Ковалева
Методичний підхід до оцінки ефективності системи управління витратами на підприємстві
32
Олена Кравченко
Ключові аспекти формування інтелектуальної компоненти бізнес-моделі підприємства
44

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Название статьи Страница
Дар’я Забаріна
Методологія дослідження трансформаційних соціально-економічних систем
54
Александр Ильченко
Депрессия как вызов безопасности экономической системы
62
Олександр Ільченко, Юлія Карасьова
Альтернативний погляд австрійської школи на економічну науку
69
Олена Кінько
Інституціональні засади соціально-трудових відносин
77
Тетяна Носова
Дослідження тенденцій розвитку інтелектуального потенціалу Донецької області
86
Марина Фомина, Виктор Приходько, Виктория Кузьменко
Деньги: эволюция от реальности к виртуальности
103
Тетяна Шеремет
Особливості фундаментального і технічного аналізу міжнародних валютних ринків засобами інформаційних систем
111

ЭКОНОМИКА ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

Назва статті Сторінка
Дмитро Бобков
Основи класифікаціївендингових автоматів в сфері торгівлі
121
Марина Защук
Управління інноваційним ризиком торговельного підприємства
130
Олена Казакова, Катерина Манаєнко
Стан і перспективи розвитку книжкового ринку України
140
Ілля Княжевський
Застосування сучасних методологічних підходів управління віртуальним підприємством з впровадженням автоматизованих робочих місць
149
Екатерина Панасюк, Мария Смыкова
Научные подходы к восстановлению туристического имиджа на примере Украины
158

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, МАРКЕТИНГ, МЕНЕДЖМЕНТ

Название статьи Страница
Сергій Алєксєєв
Формування визначень елементів суб’єктної складової внутрішнього стратегічного потенціалу підприємства
166
Наталья Алексеева
Подходы к эволюции теории стратегического менеджмента
174
Алла Германчук
Збалансована система показників маркетингової логістики
182
В’ячеслав Заремба
Стратегії оптимізації організації маркетингового управління
192
Лариса Касьяненко
Концепция маркетинга в рыночно-ориентированной парадигме управления
201
Ігор Левітан
Методичний підхід щодо здійснення маркетингового аудиту на торговельному підприємстві
209
Валентина Малигіна, Людмила Породіна
Особливості формування сучасного ринку продовольства в контексті теорії споживання
218
Тетяна Шабельник
Класифікація основних суб’єктів та об’єктів сучасного фармацевтичного ринку України
231
Ігор Мартинов
Система стратегій просування аквапарку
240

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Название статьи Страница
Марина Бєлгородцева
Теоретико-методичні засади обліку витрат у страхових компаніях
252
Наталя Головченко
Методика обліку орендних операцій: критичний аналіз та напрямки удосконалення
261
Олена Кононенко
Концепція вдосконалення інноваційних механізмів управління діяльністю банків
269
Ольга Некрасова
Императивы развития национального рынка финансовых услуг
278
Валентина Орлова, Оксана Мелентьєва
Шляхи трансформації податкової системи України до європейських стандарті
292
Людмила Сухарева, Ірина Пальцун
Аудит як система діагностики екосоціоекономічних відносин корпорації: аксіологія пізнання
299

Наши партнеры

Научный журнал «Торговля и рынок» включен в Международную науко-метрическую базу IndexCopernicus Journals Master List и другие базы данных.... 

 Подробнее

Редакционная коллегия

Главный редактор:
Елена Михайловна Азарян,
д.э.н., профессор, проректор по научной работе ДонНУЭТ.

Подробнее

Требования к авторам

Требования к оформлению научных статей, которые подаются для публикации в научном журнале "Торговля и рынок"...

 Подробнее

Что найти?