2013

Выпуск 35

Маркетинг, менеджмент, підприємницька діяльність

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Шубін О.О.
Методологічний підхід формування антикризового управління маркетинговою діяльністю хімічного підприємства
3
Азарян Е.М., Криковцев А.А.
Диагностика силы взаимодействия в маркетинговой бизнес-системе
9
Орлова В.О., Волкогон Ю.Г., Волкогон С.О.
Модернізація ДПС України як фактор сприяння розвитку малого бізнесу
18
Файвішенко Д.С.
Міжнародний бренд: методологічний огляд ефективності його функціональної складової
28
Шепеленко О.В., Граніш С.А.
Концепція організаційно-економічного механізму управління рекламною діяльністю на споживчому ринку товарів та послугу
35
Войтович С.Я.
Процес задоволення потреб споживачів у послугах закладів санаторно-курортного профілю
45

Економіка торгівлі та послуг

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Омелянович Л.О., Гладкова О.В.
Інвестиції в торгівлю: стан і перспективи
54
Давидюк И.В.
Рынок туристических услуг в Украине: состояние и перспективы развития
64
Донець Л.І., Пруднікова Г.І.
Концептуальний підхід до диверсифікації діяльності торговельного підприємства
73
Єрмак С.О.
Оптимізація товарних запасів торговельних підприємств на базі інтегрованого ABC-XYZ-QRS-аналізу
81
Морозова Н.І.
Формування політики розвитку аптечної мережі: адаптивний підхід
91
Комарова Л.О.
Впровадження категорійного менеджменту як основи підвищення ефективності роздрібної торговельної мережі
100

Економічні механізми управління підприємством

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Гусєва О.Ю., Іванова Г.О.
Удосконалення механізму управління стратегічними змінами в контексті ефективного розвитку підприємства
107
Кравченко О.С.
Теоретичні аспекти концепції бізнес-моделі підприємства
116
Ликова О.І.
Аналіз аутсорсингу інформаційної безпеки підприємства
126
Пальцун І.М.
Compliance-політика як складова корпоративної культури підприємства
134
Хлевицька Т.Б.
Системно-синергетичний погляд на управління економічною безпекою підприємства
142

Соціально-економічні аспекти розвитку національного господарства

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Забарина Д.А.
Методические рекомендации проведения диагностики финансово-экономической гибкости субъектов реального сектора экономики
149
Іваненко І.А., Регіня О.О.
Детермінанти розвитку світового ринку газу
156
Кураташвили А.А.
Мировой экономический кризис: определяющие причины его возникновения и пути предотвращения глобальных кризисов впредь
166
Стельмащук Ю.А.
Управління процесом екологізації аграрної сфери
175
Шепеленко О.В., Белопольська Т.В.
Державне регулювання корпоративного сектору національної економіки в умовах глобалізації
185

Бухгалтерський облік, фінанси і кредит

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Кожухов Д.Л., Орлова В.О.
Шляхи вдосконалення системи гарантування вкладів у сучасних умовах
194
Косова Т.Д., Поздняков Є.М.
Cистема управління кредитними ризиками банку
201
Муглі О.М.
Проблема збитковості суб’єктів господарювання в умовах лібералізації податкової політики
211
Папаіка О.О., Мелентьєва О.В.
Аналіз інвестиційної діяльності банків України та шляхи підвищення її ефективності
224
Папаіка О.О., Носачова І.В.
Збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб як специфічний банківський податок
232
Петренко С.М., Бабіч О.Ю.
Розвиток структури суб’єктів контролю в системі внутрішнього контролю власника на підприємствах вугільної галузі недержавного сектору
244
Сєкіріна Н.В., Терещенко К.С.
Місце витрат майбутніх періодів у бухгалтерському балансі підприємства
254
Тодосейчук Г.С., Попова І.В., Кононенко А.Ф.
Кількісне вимірювання ємності фінансової звітності банків
264
Федюк Р.С., Коробицкий А.А., Мочалов А.В.
Необходимость и значимость финансовых посредников в Российской Федерации
272
Черевко Х.Л.
Передумови та наслідки фінансової нестабільності для діяльності страхових організацій
276
Шевченко В.В.
Удосконалення організації діяльності Рахункової палати України на регіональному рівні
284

Выпуск 36

Механізми управління підприємством

Название статьи Страница
Олександр Шубін, Ольга Гусєва
Обґрунтування системи обмежень моделі вибору базової стратегії змін підприємства
5
Валентин Білявський
Характеристика теоретико-методологічних засад управління системою операційного менеджменту
16
Наталя Ващенко
Методологічні проблеми конструкції поняття «розвиток підприємства»
25
Тамара Говорушко, Наталія Обушна, Ярослав Ровний
Формування системи факторів вартості підприємства
32
Оксана Григораш
Визначення сутності категорії «економічний потенціал підприємства» на основі інтегрованого підходу
43
Катерина Ковалевська
Підвищення продуктивності праці топ-менеджерів холдингової компанії машинобудівної галузі
50
Олена Кравченко
Оптимізація витратності бізнес-моделі підприємства
61
Олена Стародубцева, Наталя Єлісєєнко
Управління комунікативними потоками у процесі здійснення угоди злиття / поглинання
71
Тетяна Хлевицька
Еволюція соціального діалогу за етапами організаційного розвитку підприємства
80
Надія Хорунжак
Логіко-статистичні інформаційні моделі та перспективи їхнього використання для діагностики стану процесу фінансування бюджетних установ
88
Еліна Васильконова
Теоретичне бачення змісту поняття «репутація підприємства»
102

Економіка торгівлі та послуг

Название статьи Страница
Олена Азарян, Антон Донець
Науково-практичний підхід до оцінювання конкурентного стану підприємства на ринку готельних послуг
111
Олександр Бакунов, Оксана Крещенко
Формування стратегії управління товарними запасами торговельного підприємства на засадах категорійного менеджменту
119
Ольга Благоразумова, Ганна Спащенко
Порівняльна характеристика суб’єктів підприємництва у сфері організації торговельних процесів
127
Роман Близький
Розвиток торговельних посередників на плодоовочевому ринку: проблеми взаємодії
139
Анна Братусь
Класифікація основних видів економічної ефективності торговельного підприємства
146
Марина Горожанкіна, Світлана Плакида
Генезис становлення і розвитку послуг
155
Валентина Малигіна, Ольга Холодова
Механізм забезпечення захисту прав споживачів на ринку торгівлі і послуг
165
Наталія Ситник
Особливості розвитку матеріально-технічного потенціалу сфери товарного обігу
173
Ганна Спащенко
Комплекс ринкових послуг як основний результат діяльності ринків – суб’єктів господарювання
180
Діана Файвішенко
Методологічні основи розвитку продовольчого комплексу України
189

Соціально-економічні проблеми розвитку національного господарства

Название статьи Страница
Лідія Омелянович, Станіслав Чимирис
Фінансове регулювання санації суб’єктів підприємництва
197
Елена Брыль
Компонентная архитектура развития экономического института денег
204
Ксенія Гладчук
Ринок первинної публічної пропозиції цінних паперів: шляхи розвитку в Україні
210
Валерія Литвин, Наталія Корольова
Фактори ощадного процесу та напрямки його активізації в Україні
217
Лариса Лігоненко, Георгій Піратовський
Приватний та сімейний бізнес: ситуація у світі та українські реалії
230
Валентина Орлова
Механизм и инструменты реализации программ развития малого и среднего бизнеса в Украине
242
Петро Пуцентейло
Напрями вдосконалення державної підтримки сільського господарства України
256
Михайло Саєнко, Андрій Сава
Обґрунтування методичних підходів щодо оцінки стану і розвитку соціальної інфраструктури сільських територій
266
Юлія Соловйова
Прогнозування бюджетних показників: варіативні сценарії і наслідки їхньої реалізації
278

Маркетинг: теорія і практика

Название статьи Страница
Анжеліка Балабаниць
Механізм вимірювання результативності маркетингової взаємодії підприємств на основі концепції синергізму
286
Алексей Беленький, Оксана Кужелева
Политика продвижения брендов с учетом инновационных характеристик товарных категорий
296
Тетяна Максимова
Активізація просування бренда на підставі комунікаційних засобів
306
Ірина Рвачова
Особливості формування моделі інтегрованої бази даних у сфері управління маркетинговою компетенцією підприємств
313
Олена Сардак
Розробка стратегічного портфеля в сфері управління персонал-маркетингом підприємств
321
Наталія Стельмащук
Маркетингові стратегії на продовольчому ринку
331
Станіслав Богацький
Особливості побудови маркетингових каналів просування оптових партій продукції підприємств
342

Інноваційно-інвестиційний розвиток

Название статьи Страница
Олег Головінов, Микола Головінов
Теорія і практичні аспекти розвитку ринку інновацій в Україні
352
Софія Довгань
Інноваційний потенціал підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств
361
В’ячеслав Соболєв, Любов Донець
Управління знаннями як конститутивна складова інноваційних перетворень в умовах стратегічних змін
372

Наши партнеры

Научный журнал «Торговля и рынок» включен в Международную науко-метрическую базу IndexCopernicus Journals Master List и другие базы данных.... 

 Подробнее

Редакционная коллегия

Главный редактор:
Елена Михайловна Азарян,
д.э.н., профессор, проректор по научной работе ДонНУЭТ.

Подробнее

Требования к авторам

Требования к оформлению научных статей, которые подаются для публикации в научном журнале "Торговля и рынок"...

 Подробнее

Что найти?