2012

Выпуск 33

Предпринимательство, маркетинг и менеджмент

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Шубін О.О., Махноносов Д.В.
Поняття та мотиви застосування механізму сталого розвитку підприємств малого бізнесу
3
Шубін О.О., Тітова К.В.
Конкурентний аналіз діяльності виробників заморожених напівфабрикатів
8
Азарян О.М., Біленький О.Ю.
Використання маркетингового інструментарію підприємствами харчової промисловості в сучасних умовах господарювання
14
Балабанова Л.В., Лиходєдова О.В.
Модель контролінгу персоналу підприємств
21
Волкогон С.О.
Стан і проблеми державної реєстрації платників податків суб’єктів малого бізнесу
27
Заремба В.П.
Аудит ресурсного забезпечення маркетингового управління діяльністю підприємств
33
Логвіна Ю.М.
Сутність та значення інтегрованої системи стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств
41
Ольшанський О.В., Ткаченко О.П., Ткачова А.О.
Електронна комерція як напрямок розвитку сучасних підприємств
50
Панчук А.С.
Аналіз стратегічного маркетингового клімату підприємств
57
Петриченко П.А.
Розвиток маркетингових технологій управління взаємовідносинами
61
Пророчук Ж.О.
Логістичний менеджмент як фактор підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства
66
Роттер М.В.
Збирання та оброблення інформації для потреб конкурентної розвідки
73
Савельєва К.В.
Еволюція концепцій і моделей іміджелогії
81
Сардак О.В.
Система управління HR-потенціалом підприємств в умовах ринкової економіки
87
Філякова Т.І.
Просторово-часові та кількісно-якісні характеристики економічної динаміки
93
Хаврова К.С.
Еволюція поглядів на природу, зміст і сутність інтелектономіки
100
Чацкіс Ю.Д., Федорець М.С.
Наукове обґрунтування критеріїв оцінки діяльності учасників майстер-класу
105

Социально-экономические проблемы развития национального хозяйства

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Азарян О.М.
Методологія розробки системи продовольчої безпеки регіону
111
Близький Р.С.
Моделювання перспективи розвитку плодоовочеконсервного комплексу
120
Давидова І.О.
Неформальна зайнятість робочої сили в період посткризового розвитку
127
Клокар О.О.
Удосконалення соціально-економічного механізму формування трудового потенціалу аграрної сфери
133
Коломицева О.В., Васюк Н.В.
Оцінювання потенціалу розвитку підприємств машинобудування
137
Лучкова Ю.В.
Дослідження норм та правил СОТ щодо надання державної допомоги виробникам олійно-жирового комплексу
142
Міценко Н.Г.
Шляхи реалізації соціальної відповідальності споживчої кооперації на сільських територіях
149
Мусаєва А.К.
Теоретичні основи формування ринку землі як складової частини ринкового господарства в Україні
157
Папаіка О.О.
Економічний потенціал і стратегія розвитку ринкової системи в Україні
165
Самосьонок Л.М.
Інтегральна оцінка трансформації національних економік країн - нових членів ЄС
173
Тарангул В.
Методологічні основи аналізу бюджетно-податкового механізму забезпечення регіонального розвитку в Україні
181
Чернега О.Б., Бочарова Ю.Г.
Моніторинг складових конкурентоспроможності України
192
Шемяков О.Д.
Удосконалення системи підготовки представників суб'єктів соціально-трудових відносин як один із напрямків розвитку виробничої демократії
203
Шеремет Т.Г., Кошелєва М.С.
Роль зовнішньої торгівлі комп’ютерними та інформаційними послугами України в конкурентоспроможності національної економіки на міжнародному ринку високотехнологічних послуг
212
Юрків Н.Я.
Пріоритетні напрямки зміцнення економічної безпеки реального сектору національного господарства
225

Экономические механизмы управления предприятием

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Андрюшкіна М.І., Фролова Л.В.
Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу підприємства
236
Бабенко Г.Є.
Сутність поняття «управління змінами» в науковому дискурсі
241
Варфоломєєва К.О.
Механізм оптимізації інформаційного потенціалу контролінгу
246
Глотова Д.В.
Теоретичні аспекти вартісного підходу до управління підприємством
251
Григораш О.В.
Резерви зростання економічного потенціалу підприємства у взаємозв'язку з його структурними елементами
259
Дутчак Р.Р.
Удосконалення організації внутрішнього контролю витрат на промислових підприємствах
266
Донець А.А.
Теоретико-методологічні засади управління конкурентоспроможністю готельного підприємства: концептуальний підхід
272
Колотій В.О.
Стратегія сталого розвитку підприємства торгівлі на ринку будівельних товарів: організаційно-економічний аспект
278
Корнілова О.В.
Співвідношення змінної та постійної частки заробітної плати
283
Стельмашенко О.В.
Оцінка розвитку персоналу підприємства
288

Экономика торговли и услуг

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Березін О.В., Шовкова О.А.
Інтернет-технології як чинник розвитку торговельних підприємств споживчої кооперації України
295
Кривошей В.В., Грек Д.В.
Методичні підходи до проведення аналізу результативності діяльності підприємств ресторанного господарства
300
Кривошей В.В., Горпинченко А.П.
Особливості розвитку ресторанного господарства: тенденції та перспективи
311
Міщук І.П.
Зміст та особливості логістичних процесів і потоків на підприємствах роздрібної торгівлі
319
Олініченко К.С.
Порядок формування товарних запасів торговельного підприємства
329
Работкіна С.В.
Ринок готельних послуг в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку
336
Соболев В.О.
Основні тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Донецькій області
341
Ткачова С.С., Іванова Т.П.
Дефініція поняття «ресторанний бізнес»: сутність та відмінності
345

Инвестиционный и инновационный менеджмент

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Веретенникова О.В., Бондаренко А.В.
Фінансово-економічні умови взаємодії суб’єктів соціального інвестування
352
Мусаєв Е.К.
Аналіз динаміки і сучасні тенденції регіонального інвестиційно-інноваційного розвитку АПК
356
Чентуков Ю.І.
Напрямки розвитку світового інноваційного простору
362
Череп А.В., Мацюк О.В.
Необхідність інновацій на підприємствах торговельної галузі
369
Щепкіна Н.М.
Архітектура інноваційного процесу на промислових підприємствах
373

Финансы, бухгалтерский учет, контроль и аудит

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Аптекар С.С., Поддубняк Д.Б.
Індикатори невиконання іпотечних позик: досвід країн ЄС
379
Гейєр Е.С.
Вплив податкового законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності на національну систему бухгалтерського обліку
386
Головащенко О.М.
Облік підприємствами малого бізнесу згідно з вимогами Податкового кодексу
393
Грінько А.П., Кваша О.О.
Модель побудови підсистеми управлінського обліку на підприємствах ресторанного господарства
397
Козак Г.О.
Податкове планування як метод контролю за ефективністю діяльності комерційного банку
404
Кононенко А.Ф., Кононенко О.Т.
Розвиток послуг prіvate bankіng в Україні
409
Корягін М.В.
Проблеми трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ
414
Косогов В.А.
Оцінка ліквідності і ризиків активів комерційних банків України
421
Лукашова І.О.
Проблеми інтегрування податкового і бухгалтерського обліку з питань купівлі-продажу іноземної валюти
429
Нестеренко С.В., Йолгіна К.О.
Принципи послідовності і порівнянності як основа формування та оцінки впливу змін облікової політики на аналітичні показники в ресторанному господарстві
437
Омелянович М.Ю.
Фінансова нерівність і соціальна поляризація суспільства
446
Орлова В.О., Нестеренко А.Д.
Сучасні підходи до регулювання банківських ризиків: теоретичний аспект
454
Панасенко К.О.
Антикризова політика на ринку іпотечного кредитування в напрямі забезпечення конкурентоспроможності банків
460
Папаіка О.О., Мелентьєва О.В.
Напрямки мінімізації оподаткування як засіб оптимізації фінансових ресурсів підприємств
467
Сорокіна О.М.
Забезпечення фінансової безпеки регіону: сутність, принципи, організаційні засади
473
Сухарева Л.О., Стефківський В.М.
Методологія формування методичного забезпечення контролю управлінських рішень
479
Терещенко К.С.
Генезис бухгалтерської думки про економічну сутність категорій доходів і витрат майбутніх періодів
487
Тимчина Л.І.
Власний капітал як об’єктивно існуюча економічна категорія
494
Тімарцев О.Ю.
Ефективність адміністрування податкового боргу
498
Футало Т.В.
Загрози експансії іноземних банків в Україну
507
Шабельник Т.В.
Моделювання процесів управління товарним асортиментом за критерієм максимізації маржинального доходу
513
Шеремет Т.Г., Астапова І.О.
Характеристика прикладного програмного забезпечення технічного аналізу міжнародних фінансових ринків
520
Шухман М.Е.
Методичні положення щодо стандартизації внутрішнього аудиту
526

Выпуск 34

Предпринимательство, маркетинг и менеджмент

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Балабаниць А.В.
Механізм стратегічного управління маркетингом взаємодії
3
Величко А.О.
Визначення цільового ринку та його структури для підприємств
10
Войтюшенко Н.М.
Проблеми та перспективи використання «обчислень у хмарах» для підприємств України
18
Германчук А.М.
Логістичний аудит бізнес-процесів маркетингової логістики
26
Гуржій Н.М.
Процес бенчмаркінгу комплексу маркетингу
32
Ликова О.І.
Проблеми переходу до аутсорсингу інформаційних технологій на торговельному підприємстві
39
Маловичко С.В.
Передумови виникнення маркетингу відносин: парадигма відносин
46
Митрохіна Ю.П.
Кадрове забезпечення збутової діяльності підприємства
54
Радкевич Л.А., Луговська І.А.
Формування поведінки споживача в маркетингово-орієнтованій структурі управління підприємства
59
Рвачова І.М.
Моніторинг зусиль підприємств з формування маркетингової компетенції
66
Роттер М.В., Череватський Д.Ю.
Стратегія збирання інформації для потреб бізнесу
72
Сіменко І.В., Пальцун І.М.
Емоційний інтелект: проблеми оцінювання
80
Спіцина Н.М.
Теоретичні аспекти віртуального підприємства як сектора глобальної економіки
80
Холод В.В.
Стратегічний моніторинг конкурентного маркетингового середовища підприємств
92
Юзик Л.О.
Формування стратегії відповідального маркетингу підприємства
100
Виноградов В.В.
Концептуальні засади оптимізації інформаційних ресурсів у системі маркетингового менеджменту торговельних підприємств
107

Социально-экономические проблемы развития национального хозяйства

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Азарян О.М.
Проблеми забезпечення продовольчої безпеки в системі чинників розвитку галузей та територій
116
Аветисова А.О., Палій Н.С.
Соціалізація ринку праці
124
Біленький О.Ю.
Сутність і специфіка систем управління підприємствами харчової промисловості в сучасних умовах господарювання
132
Бочарова Ю.Г.
Діагностика зовнішньоторговельної діяльності України
137
Кухтій Л.П.
Відображення в економічних теоріях співвідношення споживання і заощадження в системі макроекономічних пропорцій
147
Озаріна О.В., Гришнякова К.Г.
Сучасні інновації в інфраструктурі ринку золота
155
Пермітіна С.С.
Глобалізація та її вплив на країни з трансформаційною економікою
164
Рехтета О.М.
Проблема накопичення зовнішнього державного боргу України
168
Самосьонок Л.М.
Діалектична єдність фрагментації та інтеграції інновацій
175
Семенов А.А.
Монетарна політика ЄС
185
Шеремет Т.Г.
Диференціація регіонів Європейського Союзу за рівнем економічного розвитку
191

Экономические механизмы управления предприятием

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Бедзай О.В.
Інформаційне забезпечення системи управління корпорацією
198
Баранцева С.М.
Фактори, які впливають на вибір стратегії управління прибутком з урахуванням концепції життєвого циклу підприємства
203
Воробйова О.К.
Стратегії антикризового управління в умовах сталого розвитку підприємств
208
Гаркуша О.Ю.
Розвиток та конкурентоспроможність підприємства: основні терміни та поняття
215
Гасило О.О., Грібінюкова В.В., Полонська Л.А.
Особливості управління інтелектуальними ресурсами торговельного підприємства
221
Голобородько А.Ю.
Тенденції розвитку злиття і поглинання на українських підприємствах
226
Головінов М.І., Литвинов О.І.
Стратегічне планування розвитку підприємств
232
Дядечко Л.П., Носова Т.І.
Інтелектуалізація трудових ресурсів – основа розвитку економіки підприємства
238
Забаріна Д.А.
Принципи стратегічного управління трансформацією промислового підприємства
242
Кравченко О.С., Іванова Г.М.
Стратегія фінансування обігових активів як важливий фактор ефективного функціонування підприємства
250
Кравченко О.С., Шкряда Н.В.
Оцінка рівня управління фінансовою стійкістю підприємства на основі теорії нечітких множин
255
Лебідь Д.О.
Удосконалення управління системою стимулювання продажу на основі хвильової теорії
261
Распопова В.А., Гулакова Н.В.
Оцінка ефективності управління поточними витратами підприємства
270
Сторожук Р.П., Кардаєва I.О.
Сучасні аспекти мотивації праці
275
Фоломкіна І.С.
Оптимізаційна модель управління організаційними змінами на підприємствах
281
Чимирис С.В.
Оцінка ступеня адаптивності антикризового управління фінансовими ресурсами торговельних підприємств
290

Экономика торговли и услуг

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Садєков А.А., Братусь Г.А.
Методика оцінки ефективності діяльності підприємств військової торгівлі України на основі експрес-аналізу
296
Азарян О.М., Соболев В.О.
Конкурентні переваги підприємств роздрібної торгівлі в сучасних умовах
303
Єгоркіна Т.О.
Страхування торговельних підприємств
308
Зозуля П.В.
Тенденції розвитку торговельної галузі Донецького регіону
318
Зорін Є.О.
Формування якісної компоненти інформаційного забезпечення управління витратами торговельного підприємства
325
Кореніцина Т.В.
Теоретико-методологічні основи стратегічного управління фінансово-економічною стійкістю торговельних підприємств
335
Локтєв Е.М., Гаркуша Д.В.
Розрахунок забезпеченості торговельними площами ринку будівельних матеріалів Донецького регіону
344
Лутай А.П.
Інформаційні системи в готельному бізнесі
351
Оносов М.М.
Стан роздрібної торговельної мережі в Севастополі
356
Павлова В.А., Гармідер Л.Д.
Типологія торговельних підприємств і модель формування їх кадрового потенціалу
363

Инвестиционный и инновационный менеджмент

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Гладкова О.В.
Сучасний стан інноваційно-інвестиційних процесів національних суб’єктів підприємництва
372
Лохман Н.В.
Підвищення ефективності фінансового інвестування підприємства на основі формування портфеля фінансових інвестицій
378
Маковейчук К.О.
Аналіз факторів залежності конкурентоспроможної економіки від інновацій в ІКТ-секторі
388
Орлов В.В.
Оцінка товарної інноваційної сили підприємств
396
Пальчук М.І.
Оновлення змісту – шлях до інноваційних перетворень професійної освіти
404
Щепкіна Н.М.
Формування стратегії інноваційного розвитку металургійного підприємства
409

Финансы, бухгалтерский учет, контроль и аудит

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Омелянович Л.О.
Державні фінанси: розподіл і використання бюджетних ресурсів
421
Амігуд А.Д.
Проблеми застосування ключових показників ефективності в системі стратегічного управлінського обліку
426
Бєлгородцева М.О.
Страхові резерви: економічна та облікова категорія та визначення їхнього впливу на фінансові результати страхових компаній
435
Білозерова Н.І.
Сучасний стан фінансової діагностики підприємства
442
Волкогон Ю.Г.
Вплив інформатизації ДПС України на ефективність регіонального податкового менеджменту
449
Гордієнко Є.С.
Ефективна податкова політика – фактор сталого розвитку діяльності торговельного підприємства
454
Гречина І.В.
Теоретичні засади аналізу потенціалу економічних систем
463
Кашперська О.В.
Особливості функціонування Центрального банку Сполучених Штатів Америки
472
Колокольцев О.В.
Бухгалтерський облік як інформаційна база для управління товарними запасами
481
Корнєєва Т.І.
Формування собівартості вугільної продукції
489
Косова Т.Д.
Методи контролю й аналізу процентного ризику комерційних банків
494
Ластовенко О.В.
Арбітражна синтетична стратегія управління капіталом на ринку деривативів
504
Петренко С.М.
Оцінка інформаційних потреб управління в обліковій інформації
513
Рассулова Н.В., Земелєва Т.С.
Проблеми запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні
519
Руденок О.Ю.
Фінансові аспекти соціального аудиту
523
Свинаренко Т.І., Гвасалія Д.С.
Фінансове оточення торговельного підприємства
529
Сєкіріна Н.В.
Проблеми класифікації кредитних операцій банківських установ
536
Стефаненко М.М., Філенко А.С.
Концептуальні засади вдосконалення системи оподаткування підприємств в Україні
542
Стефаненко М.М., Юга І.П.
Перспективні напрямки розвитку податкової системи України
547
Терещенко В.С.
Інвентаризація забезпечень майбутніх витрат і платежів: проблеми документального оформлення й відображення результатів в обліку
552
Тімарцев О.Ю.
Податкова віддача: дефініція і методичні підходи до визначення
560
Хістєва О.В.
Фінансовий потенціал регіону: теорія і практика
569
Чорна О.М.
Концепція підвищення ефективності формування власного капіталу банку
576
Швабій К.І., Коротун В.І.
Податкові пільги як загроза фінансовій безпеці України
583
Ягмур К.А.
Облік витрат на створення та функціонування інтернет-магазину: проблеми теорії та практики
590
Близький Р.С.
Ціноутворення на овочеву продукцію: особливості та проблеми
596

Наши партнеры

Научный журнал «Торговля и рынок» включен в Международную науко-метрическую базу IndexCopernicus Journals Master List и другие базы данных.... 

 Подробнее

Редакционная коллегия

Главный редактор:
Елена Михайловна Азарян,
д.э.н., профессор, проректор по научной работе ДонНУЭТ.

Подробнее

Требования к авторам

Требования к оформлению научных статей, которые подаются для публикации в научном журнале "Торговля и рынок"...

 Подробнее

Что найти?