2011

Выпуск 31 (апрель 2011 г.)

Том 1

Экономика торговли и услуг

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Аветисова А.О.
Ресторатори виходять із кризи: досвід і проблеми
3
Безпарточний М.Г.
Світовий досвід функціонування торговельних підприємств
8
Головінов М.І., Бабкін Д.О.
Фактори, що визначають економічний потенціал у торгівлі
14
Маловичко А.С.
Роль, місце і значення експорту транспортних послуг у міжнародній і зовнішній торгівлі
21
Мартинов І.Ю.
Особливості маркетингу послуг у сфері відпочинку і розваг
25
Покинтелиця В.М.
Систематизація й оцінка ризиків адміністрування податків торговельних підприємств
33
Михайленко Т.В.
Обґрунтування методики проведення маржинального аналізу на торговельних підприємствах
41
Рошка М.С.
Дослідження взаємозв'язку та впливу інноваційної діяльності на підвищення конкурентоспроможності торговельного підприємства
50
Сімонова В.С.
Особливості й умови формування конкурентного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації України
58
Соболєв В.О.
озвиток ринкової торгівлі в Донецькій області: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення
65
Юрченко Ю.Ю.
Методологічні підходи до формування концептів оптової торгівлі
69

Социально-экономические проблемы развития национального хозяйства

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Алексєєв С.Б.
Сутність економічної стабілізації
75
Бриль О.О.
Принципи грошового обігу в сучасній системі економічних інститутів
80
Валінкевич Н.В.
Державне регулювання та планування розвитку підприємств харчової промисловості України
85
Головінов О.М.
Базові функції венчурного капіталу в контексті розвитку інноваційної економіки
90
Заремба П.О., Шестов Л.С.
Діагностика інфраструктури готельного господарства України в сучасних умовах
98
Литвин В.В., Корольова Н.В.
Рівень життя та заощадження домашніх господарств України
106
Палій Н.С.
Формування капіталістичного устрою в Україні: соціальний аспект
114
Рад Н.С.
Тіньова економіка: методологічні аспекти в контексті пенсійної реформи
121
Расулова У.С., Регіня О.
Проблеми трудової міграції в Україні та шляхи їх подолання
128
Расулова У.С., Яцишина І.
Нафтопереробний комплекс України: проблеми та шляхи їх вирішення
134
Фоміна М.В.
Теоретично-методологічні засади розвитку соціально-економічних систем
141
Шеремет Т.Г., Жиленкова К.Є.
Тенденції зовнішньої торгівлі України високотехнологічною продукцією під впливом кон’юнктуротворчих факторів
147
Шемаєва Л.Г.
Вплив товарної структури експорту та імпорту на економічну безпеку України
156
Горіна Г.О.
Стратегії розвитку міжнародних готельних мереж: теоретичні засади та механізм реалізації
162

Экономические механизми управления предприятием

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Балабаниць А.В.
Механізм рефлексивного управління конкурентоспроможністю
170
Баранцева С.М.,Плакида С.І.
Управління прибутком підприємства з урахуванням впливу ризиків його діяльності
178
Близький Р.С.
Моделювання системи управління діяльністю плодоовочеконсервної промисловості
184
Войтюшенко Н.М.
Інформаційне забезпечення діяльності підприємств ресторанного господарства та його вдосконалення
190
Воробйова О.К.
Комплексна система антикризового управління підприємств торгівлі
197
Воскобоєва О.В.
Аналітичне забезпечення управління основними фондами підприємств роздрібної торгівлі
203
Гасило О.О.
Принципи побудови системи контролінгу на підприємстві
212
Денисенко А.М.
Логістичне управління як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств
218
Донець Л.І., Кравченко Ю.А., Чмаріна В.В.
Мотиваційна стратегія як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства
224
Дядечко Л.П., Пантьо А.М.
Діагностичні інструменти оцінки ефективності управління доходом підприємства
229
Ємцева Л.Н., Травкіна М.С.
Аналіз практики формування та розподілу прибутку ЗАТ «Геркулес»
234
Жиляєва І.Ю.
Місце рекрутингу персоналу в процесах виробничої діяльності підприємства
239
Заіка Ю.А.
Еволюційний підхід до визначення економічної поведінки підприємства
244
Зяблицев Д.В.
Адаптація методів мотивації відповідно до типу та потреб працівника
249
Ільєнко Ю.І.
Організаційно-економічний механізм реалізації інформаційного забезпечення управління підприємством на основі агентного підходу
255
Корнілова О.В., Кліменко О.Ю.
Бонусна система оплати праці
260
Кравченко О.С., Іванчук К.О.
Інформаційна модель управління товарними ресурсами
266
Кривенко Г.В.
Оцінка конкурентоспроможності управлінського персоналу
273
Ликова О.І.
Аналіз моделей аутсорсингу інформаційних технологій
278
Мізюк Б.М., Ільчук О.О.
Особливості формування клієнтськоорієнтованої стратегії управління економічним потенціалом на торговельному підприємстві
285
Пророчук Ж.О.
Інформаційні потоки в системі управління діяльністю торговельного підприємства
293
Распопова В.А., Волкова К.О.
Обумовленість ефективності управління персоналом упровадженням інформаційних систем
301
Руденок Г.Ю.
Методичне забезпечення оцінки соціального розвитку трудового колективу
306
Сергєєва О.В., Красноносенко М.М.
Формування стратегічних змін підприємства на основі збалансованої системи показників
312
Сердюк-Копчекчі Ю.В.
Компаративний підхід до гнучкості управління економічними системами
319
Сіменко І.В.
Емоційний інтелект як складова управлінського потенціалу підприємства
324
Сіменко І.В., Сухарева Л.О.
Суб’єктно-об’єктний зв’язок у системі управління як передумова оптимізації суб’єктної компоненти
330
Фоломкіна І.С.
Управління опором стратегічним змінам на основі концепції «силового поля»
336
Фролова Л.В., Волкова К.О.
Необхідність застосування збалансованої системи показників як основного інструмента об'єктивної оцінки ефективності діяльності підприємства
344
Фролова Л.В., Травкіна М.С.
Діагностика фінансових результатів діяльності підприємства
350
Чмаріна В.В., Романенко Н.Г.
Діагностика періоду життєвого циклу як інструмент стратегічного управління підприємством
356
Шумаєва О.О., Савельєва О.О.
Синергізм управління персоналом та якістю на сучасному фармацевтичному підприємстві
361

Инвестиционный и инновационный менеджмент

Аннотации: Download

Название статьи Страница
Гладкова О.В.
Удосконалення інноваційно-інвестиційних процесів у фінансовому саморозвитку підприємств
367
Кравчук Л.М.
Напрями і джерела інвестування в людський капітал
371
Обертайло М.В.
Нормативно-правові основи інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні
377
Оліфіров О.В., Дорохольський В.В.
Система підтримки прийняття інвестиційних рішень на валютному ринку
384
Поддубняк Д.Б.
Проблеми розвитку фондів фінансування будівництва в умовах кризи
390
Сарбаш Л.Д., Вербицька Ю.В.
Оцінка капіталізації підприємства
399
Сердюк-Копчекчі Ю.В., Шакура О.О.
Інноваційні структури та їхня роль у формуванні стратегічних пріоритетів економічного розвитку країни
406

Выпуск 31 (апрель 2011 г.)

Том 2

Підприємництво, маркетинг та менеджмент

Аннотации: Download

Назва статті Сторінка
Садєков А.А.
Взаємовплив промислового розвитку і якості життя в промисловій політиці
3
Азарян О.В., Сушко О.В.
Механізм управління маркетинговим комунікаційним потенціалом
7
Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П.
Маркетингова підтримка стратегічного управління збутом підприємств
16
Біленький О.Ю.
Методологія економічного аналізу виробничого процесу в комбікормовиробництві
21
Бриндіна О.А.
Оцінка потенційної конкурентоспроможності мініноутбуків бренда Samsung
25
Ващенко Н.В., Михайленко Ю.В.
Теоретичні основи формування потенціалу підприємства
31
Величко А.О.
Оцінка цінності споживача для підприємства
37
Гуржій Н.М.
Концепція управління стратегічним маркетингом
45
Заремба В.П.
Сучасні проблеми організації маркетингового управління діяльністю підприємств
50
Зацна Л.Я.
Система маркетингових інструментів молокопереробних підприємств
55
Клокар О.О.
Характеристика ефективності формування доходів і заощаджень населення сільських територій
65
Крутушкіна О.В.
Стратегії управління маркетинговими комунікаціями
69
Лохман Н.В.
Організація взаємодії суб’єктів інноваційної діяльності в малому підприємництві на основі розвитку трансферу технологій
74
Лутай А.П.
Інформаційні технології і системи управління в готельно-ресторанному бізнесі Україні
80
Матвіїв М.Я.
Особливості сегментування споживачів за рівнем їхніх доходів в Україні
91
Мітяєва Т.Л.
Сегментація як метод вивчення незадоволених потреб споживача на ринку продуктів швидкого харчування
102
Наумік К.Г.
Удосконалення класифікації комунікацій
108
Орлов В.В.
Система інновацій у маркетинговій товарній політиці
112
Рвачова І.М.
Маркетингова компетенція підприємства: сутність та проблеми формування на сучасному етапі
118
Роттер М.В.
Побудова й ефективна експлуатація системи забезпечення інформаційної безпеки підприємства
124
Роттер М.В., Череватський Д.Ю.
Комбінована (людина - програма) інформаційна модель для системи конкурентної розвідки підприємства
134
Сардак О.В.
HR-потенціал в умовах маркетингової орієнтації підприємств
145
Струпинська Н.В.
Ефективність маркетингової діяльності
153
Шталь Т.В.
Аналіз задоволеності споживачів комплексом послуг підприємства ресторанного господарства як основа вибору маркетингової стратегії
159
Шубин А.А., Кривонос А.А.
Формирование концепции специализированного продукта для детей на рынке продуктов питания
165
Шубін О.О., Тітова К.В.
Дослідження найбільших учасників ринку морожених напівфабрикатів
171
Юдін М.А.
Перспективи використання мережевих технологій для підвищення конкурентоспроможності підприємств-виробників енергозберігального обладнання
177
Юзик Л.О.
Національна стратегія соціальної відповідальності бізнесу в Україні
186

Фінанси, бухгалтерський облік, контроль і аудит

Аннотации: Download

Назва статті Сторінка
Омелянович Л.О.
Фінансова глобалізація
193
Волкогон Ю.Г.
Механізм впливу податкового менеджменту на збір податків
198
Гейєр Е.С.
Еволюція поглядів на формування прибутку в умовах статичної та динамічної балансових теорій
205
Долматова Г.Є., Котеньова К.С., Лук’яненко Д.І.
Оптимізація процесу оцінювання соціальної спрямованості оподаткування в Україні
212
Гордієнко Є.С.
Діяльність торговельних підприємств в умовах нової податкової стратегії
218
Єгоркіна Т.О.
Удосконалення фінансування соціальної сфери
223
Івасько І.М.
Податкове навантження на сільськогосподарські підприємства України
231
Колокольцев О.В.
Бухгалтерський облік як інформаційна база для управління товарними запасами
235
Косова Т.Д.
Стрес-тестування як інструмент діагностики фінансової стійкості банків, страхових компаній і підприємств
243
Котеньова К.С.
Вплив податкової безпеки на економічну нерівність підприємств
252
Кудінов Е.О.
Проблеми обліку витрат торговельних підприємств
257
Ластовенко О.В.
Модель інвестування коштів у спекулятивні фінансові активи
264
Літвінова Т.Д., Рясскій А.В.
Оренда багатоквартирних будинків як один із способів виходу з іпотечної кризи (в порядку обговорення)
271
Лукашова І.О.
Інвестиційна нерухомість як облікова категорія
278
Орлова В.А.
Администрирование налогов – составляющая государственного налогового менеджмента
283
Папаіка О.О., Носачова І.В.
Інформаційно-аналітична діяльність та податковий аудит у період реформування державної податкової служби України
288
Петренко С.М.
Контролінг у реалізації функцій планування, контролю й аналізу
292
Риковська І.В.
Історичний аспект та економічна сутність гудвілу
298
Борисенко М.В., Садекова А.М.
Превентивна спрямованість інструментарію внутрішнього контролю
303
Садекова А.М.
Сутність тестування для оцінки ефективності бухгалтерського контролю
308
Свинаренко Т.І.
Бюджетна реформа: напрями, перспективи розвитку
313
Терещенко В.С.
Резервна природа забезпечень майбутніх витрат і платежів як основа оптимізації структури Приміток до річної фінансової звітності підприємства
318
Федорець М.С.
Напрямки вдосконалення обліку розрахунків за короткостроковими депозитами членів кредитних спілок
325
Чайковська О.В.
Зміст і перспективні напрями фінансової діяльності підприємств
331
Чацкіс Ю.Д.
Основи наукової організації та проведення майстер-класу з фінансового обліку
336
Челишева Т.В.
Проблеми та перспективи впровадження бюджетування в діяльність торговельних підприємств
344
Шунькіна Г.О.
Моніторинг фінансових інформаційних потоків щодо клієнтів банку
350
Власова Н.О., Носач Л.Л.
Зміст процесу управління дебіторською та кредиторською заборгованостями
356
Верич Ю.Л.
Порівняння методики розрахунку грошового потоку підприємства та грошового потоку за проектом
362
Власова І.О.
Модель розрахунку резерву сумнівної заборгованості
368
Омелянович М.Ю.
Державне фінансове регулювання економіки України
375
Чимирис С.В.
Моніторинг стану фінансових ресурсів торговельних підприємств в умовах кризи
382

Выпуск 32 (октябрь 2011 г.)

Соціально-економічні проблеми розвитку національного господарства

Аннотации: Download

Назва статті Сторінка
Абрашка О.В.
Нові напрями стимулювання інноваційної діяльності в Україні
3
Білозубенко В.С.
Глобальна парадигма інноваційного розвитку: нові орієнтири для України
11
Вотченікова О.В.
Міжнародне митне співробітництво як стратегічний напрям макроекономічного розвитку України
19
Гвасалія Д.С.
Проблеми забезпечення населення соціальними благами та послугами
25
Давидова І.О.
Інституціональна трансформація та інституціональний механізм зайнятості населення
32
Дронова А.Ю.
Ввізне мито як елемент непрямого державного регулювання на ринку нафтопродуктів України
36
Єрмілова К.В.
Зовнішня торгівля України: сучасний стан і напрямки розвитку
44
Ішков С.В.
Енергетична політика Європейського Союзу: засади реалізації та напрями вдосконалення
49
Колєно І.В.
Стан і основні тенденції розвитку підприємств приватної економіки
57
Кузьменко В.В.
Інноваційний процес як основа сталого розвитку економіки України
62
Манн Р.В.
Проблеми та особливості процесу соціалізації регіонального управління
67
Проданова Л.В.
Потенціал розвитку національної економіки: земельні ресурси та відносини
76
Соловйова Ю.М.
Світовий досвід бюджетної політики
85
Сорокіна О.М.
Сучасне правове поле забезпечення фінансової безпеки в Україні
92
Фінагіна О.В., Храпкіна В.В., Конєва Ю.О.
Інвестиційний потенціал регіону
97
Фоміна М.В., Мішина І.Г.
Глобальна економічна безпека: сутність і тенденції
104
Фоміна М.В., Приходько В.В.
Світова фінансово-економічна криза: фактори та наслідки
112
Чернега О.Б., Озаріна О.В., Молнар К.А.
Зовнішній борг країн ЄС
118
Яркова Н.І., Макаренко А.В.
Проблеми залучення іноземних інвестицій до енергетичної галузі
125
Солоха Д.В.
Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційного розвитку потенціалу соціально-економічних систем регіону
129
Футало Ю.Р.
Іпотечне кредитування як інститут регулювання соціально-економічного розвитку держави
139

Економіка торгівлі та послуг

Аннотации: Download

Назва статті Сторінка
Садєков А.А., Єрмак С.О.
Організаційні засади управління оборотним капіталом підприємств роздрібної торгівлі щодо товарів побутового призначення на основі процесно-орієнтованого підходу
144
Бакунов О.О., Сергєєва О.В., Распопова В.А.
Обґрунтування теоретичних підходів до визначення сутності торговельної мережі
151
Власова Н.О., Михайлова О.В.
Методичні підходи до визначення потреби в обігових активах на підприємствах роздрібної торгівлі
158
Гросул В.А., Антонова О.В.
Оцінка фінансової безпеки підприємств торгівлі в короткостроковій перспективі
165
Кривошей В.В.
Особливості формування показника ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства
173
Луговська І.А.
Загальноекономічні тенденції розвитку споживчого ринку України
182
Стасюк Н.В.
Роль органів місцевого самоврядування в управлінні роздрібним товарооборотом
189
Альошкін С.Л.
Теоретичні підходи до визначення побутового обслуговування та його місця в економіці
195
Гладкий Н.А.
Сущность и состав культуры торгового предприятия
200
Братусь Г.А.
Збалансована оцінка ефективності діяльності підприємств військової торгівлі та її актуальність
207
Фролова Л.В., Боднарюк Є.О.
Діагностика прибутковості підприємства на основі рейтингової оцінки
213

Підприємництво, маркетинг та менеджмент

Аннотации: Download

Назва статті Сторінка
Садєков А.А., Пруднікова Г.І.
Оцінка впливу диверсифікації господарської діяльності на конкурентоспроможність підприємства
219
Азарян О.М., Зеніна І.Б.
Збутова політика підприємств металургійної промисловості України
224
Германчук А.М.
Стратегічне партнерство в системі маркетингової логістики
229
Гречина І.В.
Потенціалогія економічних систем
234
Джоджуа Р.А.
Концептуальні основи формування комунікаційної політики на ринку фармацевтичної продукції
240
Курбетдінова Л.Ю.
Методика обліку реалізації інноваційних проектів і заходів на підприємстві
247
Лиходєдова О.В.
Інформаційна підтримка в системі контролінгу персоналу
252
Орлова В.О.
«Регіональні полюси розвитку» малого бізнесу в Україні
259
Подлужна Н.О., Ященко Г.О.
Визначення структури інтелектуального капіталу організації
274
Приходченко Я.В.
Оцінка ефективності бренд-менеджменту підприємств
281
Савельєва К.В.
Визначення позиції іміджу підприємства
287
Стельмашенко О.В.
Діагностика процесу стратегічного управління персоналом підприємств
295
Холод В.В.
Конкурентний статус підприємств: дефініція, модель розвитку, методика визначення
303
Чумаченко О.В., Шульгіна Т.С.
Проблеми обґрунтування необхідної чисельності управлінського персоналу в сучасних умовах
311
Шепеленко О.В., Плахотнік О.О.
Певні аспекти оцінки підприємницького ризику підприємства
318
Донець Л.І.
Стратегічна спрямованість інноваційного розвитку підприємства
328
Маркіна І.А., Дробітько Н.А.
Методичні підходи до оцінки ризику прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності конкурентного середовища підприємства
335

Фінанси, бухгалтерський облік, контроль і аудит

Аннотации: Download

Назва статті Сторінка
Варяниченко О.В.
Удосконалення бюджетування запасів у торговельних мережах самообслуговування
341
Веретенникова О.В., Бондаренко А.В.
Сутнісні ознаки економічної категорії «фінансовий потенціал»
347
Викиданець І.В.
Обґрунтування раціональних темпів зростання капіталу підприємства
356
Дорошенко О.М.
Облік амортизації основних засобів: аналіз термінів та шляхи вдосконалення обліку
365
Канєєва І.І.
Удосконалення механізму грошових розрахунків торговельних підприємств
369
Мащенко К.С.
Організація фінансів дошкільних навчальних закладів: бухгалтерський аспект
375
Петров І.І.
Інструментарій управління валютним курсом і інфляцією за допомогою зовнішньоекономічної діяльності
381
Стефківський В.М.
Концепція організації підсистеми контролю управлінських рішень
387
Янчев А.В., Бочуля Т.В.
Рекламні стратегії: організація, облік, оподаткування
394
Оліфіров О.В.
Структура та показники управління інтелектуальним капіталом страхової компанії
401

Наши партнеры

Научный журнал «Торговля и рынок» включен в Международную науко-метрическую базу IndexCopernicus Journals Master List и другие базы данных.... 

 Подробнее

Редакционная коллегия

Главный редактор:
Елена Михайловна Азарян,
д.э.н., профессор, проректор по научной работе ДонНУЭТ.

Подробнее

Требования к авторам

Требования к оформлению научных статей, которые подаются для публикации в научном журнале "Торговля и рынок"...

 Подробнее

Что найти?